Gnisvärd och Tofta skjutfält

Söndag 8 augusti 2010

Ca 30 personer var församlade på parkeringen i Gnisvärds hamn denna sensommarförmiddag. Himlen var grå av dimmoln men det kändes inte som on det skulle komma något regn och det var varmt och skönt. Exkursionsledaren, Torbjörn Lindell, hälsade välkommen och redogjorde för sin plan för dagen.
Torbjörn började med att visa på snårvinda som bredde ut sig i växtligheten vid strandkanten. Här fanns också gul sötväppling. En annan slingrande art av det lite ovanligare slaget, ljungsnärja, kunde beskådas, liksom gullusern, hundäxing och bladvass. I strandvegetationen fann vi två orkidéarter, det lilla honungsblomstret och kärrknipprotens fröställning. Nere på sandstranden fanns bl a strandskräppa, strandaster, pilört, strandmålla, svartkavle, tiggarranunkel och blåsäv. Vi fann två dunörtar som kunde jämföras, nämligen grendunört och bergdunört.
Vi vandrade vidare längs stranden söderut och fann längs vår väg kustbaldersbrå, rödmålla, strandklo, sandsallat, havssäv, åkermålke, åkertistel, knölsyska, gåsört, rosendunört och ännu mer snårvinda. En ensam kanadabinka hade slagit sig ner på stranden, vilket är en lite ovanlig plats för den arten. Vi passerade en klibbal, som inte är så vanlig på Gotland och stannade till i en sanddyn för att titta på purpurknipprot som vid det här laget var utblommad.
Nu hade vi kommit fram till dagens begivenhet, den kala knipproten, som här har en av sina få lokaler. Här stod den i en liten sänka och vi defilerade på rad förbi den rara orkidén.
Nu vände vi tillbaka norrut för att studera floran på sandheden innanflör stranden. Här fanns backtimjan, gulmåra, fältmalört, flockfibbla, sandstarr, backglim, uddögontröst, axveronika, borsttåtel, strandråg, östersjörör och blad av fältsippa. Även ett par blommande fältsippor, som tagit fel på årstid, kunde hittas. Den blommar ju annars normalt i april.
En sandgrop tilldrog sig extra intresse då där växte ekorrsvingel, sandsvingel och sandtimotej tillsammans. Ekorrsvingeln upptäcktes i omgivningarna för ett antal år sedan och har sedan spridit sig i området.
Innan vi var tillbaka vid hamnen hittades också några små gulnande exemplar av låsbräken. Tillbaka vid bilarna plockades matsäckarna fram och intogs vid borden bakom bodarna. Efter fikat tackade några för sig medan den nu något decimerade skaran fortsatte till Tofta skjutfält.
Första stoppet gjordes vid en liten vattensamling där källnate fiskades upp för ingående studier. Här fanns också näbbstarr, kärrsälting och vattenmynta.
Nästa anhalt var vid radarstationen. Vi tittade vi på grusslok, bitterfibbla och salmbär innan vi forcerade diverse stängse för att komma till hampflockelns växtplats. Denna art är vanlig på fastlandet men på Gotland växer den bara just här. Här fanns också vattenmynta, fackelblomster, tätört och klöverärt.
Nu var siktet inställt på en källmyr, men innan dess stannade vi för att titta på småtörel som växte i gruset intill vägen. Det fanns också rikligt med pimpinell och piggrör, ett gräs som bara finns på Gotland.
Balanserande på tuvorna i myren bland gräsull, knappag och axag tittade vi på luktsporre som fortfarande hade några blommor kvar längst upp i blomställningen, brudsporre, blodrot, kärrlilja, vattenklöver och hybriden mellan knappag och axag. I kanten av myren fanns några exemplar av tallört.
Som avslutning stannade vi till och letade upp kalkkrassing som växte i ett hjulspår. Här hittades också ytterligare något exemplar av småtörel. Nu hade dagen övergått i eftermiddag och vi tackade Torbjörn för en givande exkursion.

Marita Westerlind

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter > Arkiv


På stranden vid Gnisvärd
På stranden vid Gnisvärd
Hampflockel
Hampflockel
Småtörel
Småtörel
Ljungsnärja
Ljungsnärja
Grendunört
Grendunört